Tavoitteet ja säännöt

Suomen Haavanhoitoyhdistyksen tavoitteet ja säännöt

Yhdistyksen nimi on Suomen Haavanhoitoyhdistys ry., Föreningen för Sårvård i Finland rf. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen  tarkoituksena  on edistää  vuorovaikutusta  kaikkien  niiden  ammattikuntien välillä, jotka ovat vastuussa haavapotilaiden  ennaltaehkäisytyöstä  ja  kokonaisvaltaisesta  hoidosta,  sekä haavanhoidon kehittämis-, tutkimus- ja opetustyöstä, sekä kehittää  yhteistyötä  Pohjoismaisten,  Eurooppalaisten  ja  kansainvälisten  vastaavien  yhdistysten kanssa.

Tarkoituksensa  toteuttamiseksi yhdistys  voi  järjestää  kokouksia,  luento-  ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää rahankeräyksiä,    järjestää   opintopäiviä,   joiden   yhteydessä  on  ammattialaan  liittyvä  näyttely.

Yhdistys  voi  myös vastaanottaa  lahjoituksia ja  järjestää arpajaisia, kerätä mainosilmoituksilla rahaa, sekä antaa maksullista neuvontaa jäsenilleen, ja välittää jäsenilleen luennoitsijoita sekä luentomateriaalia.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan kutsua haavahoidosta kiinnostuneita terveydenhuollon ammattilaisia sekä muita hallituksen sopiviksi katsomia henkilöitä. Yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua hallituksen päätöksellä yhdistyksen toiminnassa ansioitunut tai muuten haavanhoidossa ansioitunut henkilö. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksusta ja jäsenyys on elinikäinen. Varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja yksi ääni. Haavanhoidon kehittämisestä kiinnostuneita, oikeuskelpoisia yhteisöjä voidaan ottaa yhdistyksen kannattajajäseniksi. Kannattajajäsenten edustajilla on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenyyttä yhdistykseen anotaan kirjallisesti. Jäsenyydestä päättää hallitus.

Yhdistyksen  tili-  ja  toimintavuosi  on  kalenterivuosi.  Tilit  ja  vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen  vuosikokousta.  Yhdistyksellä on oikeus periä jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää vuosikokous.

Jos  jäsen  haluaa  erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle  tai  myös yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka ei kirjallisesta kehotuksesta huolimatta ole maksanut jäsenmaksuaan.

Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä  5-7  jäsentä.  Hallitus  valitaan  yhdistyksen  vuosikokouksessa. Hallituksen jäseniä valittaessa on suositeltavaa, että he olisivat eri puolilta Suomea. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muun jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Sama henkilö  voidaan valita  hallituksen  jäseneksi  korkeintaan kahdeksi toimikaudeksi yhtäjaksoisesti. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee vuosikokous kolmen vuoden välein eri vuosina. Sama henkilö voidaan valita yhdistyksen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi yhtäjaksoisesti korkeintaan kahdeksi toimikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Erovuorossa ovat muista jäsenistä vuosittain ne, joiden ensimmäinen tai toinen toimikausi päättyy. Hallitus valitsee vuosittain sihteerin ja rahastonhoitajan keskuudestaan tai ulkopuoleltaan ja tarvittavat toimihenkilöt.  Hallitus  on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja  tai  varapuheenjohtaja  ja kolme muuta hallituksen jäsentä on läsnä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä vaatii sitä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa maaliskuun loppuun mennessä sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Yh distyksen  kokoukset kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen  kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista  jäsenistä  sitä ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Kutsu yhdistyksen kokoukseen tiedotetaan kirjeitse ja/tai jäsenlehdessä ja/tai yhdistyksen nettisivuilla vähintään 14 vrk ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 
Kokouksen avaus;
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
2 
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3 
hyväksytään kokouksen työjärjestys;
4 
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
5 
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
6 
määrätään jäsenmaksun suuruus;
7 
valitaan kolmen vuoden välein eri vuosina puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 6§:n mukaisesti;
8 
valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja näiden varamiehet;
9 
hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;
10 
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§

Päätös yhdistyksen  purkamisesta tai näiden sääntöjen  muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai  yhdistyksen  purkamisesta.  Jos yhdistys purkautuu käytetään sen varat purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä  tavalla  yhdistyksen  tarkoituksen  edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.