Haavahoitajan osaamiskriteerit

Auktorisoinnin kriteerit

Auktorisoidulla haavahoitajalla tulee olla sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ensihoitajan tai kätilön tutkinto. Lisäksi hänellä on korkeakoulutasoisia haavanhoitoon liittyviä opintoja vähintään 30 opintopistettä (20 ov).
Hakijan on oltava henkilökohtaisesti Suomen Haavanhoitoyhdistyksen jäsen.

Haavahoitaja toimii joko koko organisaation tai oman työyksikkönsä asiantuntijana haavapotilaiden välittömässä hoitotyössä, kouluttajana, konsulttina sekä kehittämis- ja tutkimustoiminnassa.

Haavanhoidon tieto-taitopohja

Auktorisoidulla haavahoitajalla tulee olla hyvä teoreettinen tietopohja sekä vahvaa kliinistä käytännön kokemusta haavapotilaan hoitotyössä. Nämä luovat pohjaa reflektiiviselle ajattelulle. Auktorisoidun haavahoitajan pitää pystyä tekemään itsenäisiä päätöksiä haavapotilaan hoitotyössä. Haavahoitajan toiminta tulee perustua näyttöön perustuvaan tietoon.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

Auktorisoidulta haavahoitajalta vaaditaan yhteistoimintaosaamista sekä välittömässä hoitotyössä että moniammatillisessa yhteistyössä. Hän antaa konsultaatioapua muille terveydenhuollossa toimiville sekä ohjaa potilaita ja muita hänen hoitoonsa osallistuvia. Hänellä tulee olla valmiuksia toimia eri ammattiryhmien kanssa ja halu jakaa tietoa muille. Kollektiivinen asiantuntijuus, verkostoituminen ja moniammatilliset työryhmät luovat pohjaa laadukkaalle haavapotilaan hoitotyölle.

Kyky kehittää ja kehittyä

Auktorisoidun haavahoitajan tulee jatkuvasti kehittää itseään ja työyhteisöään. Jokaisella on vastuu ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan. Hänen tulee kehittää haavapotilaan hoitoprosesseja vaikuttaviksi ja kustannustehokkaiksi. 

Haavahoitajan osaamiskriteerit

Hakemuksessa on itsearviointi haavahoidon osaamisesta suhteessa asetettuihin osaamiskriteereihin kaikilta neljältä osa-alueelta (välitön hoitotyö, koulutus, konsultointi ja tutkimus- ja kehittämistoiminta).
Haavahoidon syväosaaja voi kompensoida vahvalla osaamisellaan muita osa-alueita työryhmän harkinnan mukaan.

Välitön haavapotilaan hoitotyö

Kouluttaminen

Konsultointi

Kehittämis- ja tutkimustoiminta