Haava-lehden historia

Haava ammattijulkaisu ja sen kehitys

Helvi Hietanen & Ansa Iivanainen

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n tavoitteena oli jo yhdistystä perustettaessa vuonna 1995 julkaista haavanhoitoon liittyvää ammattijulkaisua, koska Suomesta puuttui haavanhoitoa käsittelevä ammattijulkaisu, joka samalla toimisi jäsenlehtenä. Ensimmäinen Haava -lehti ilmestyi marraskuussa 1998. Vuodesta 1999 lähtien lehti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa.  Ilmestymistiheys neljä kertaa vuodessa oli edellytyksenä, jotta lehdestä ei tarvitse maksaa alv -veroa. Jäsenille lehti on sisältynyt jäsenmaksuun.  Yksittäiset henkilöt, yritykset ja kirjastot ovat voineet tilata lehden vuosikertaa vuodesta 1999 lähtien. Lehden päätoimittajana on ollut Helvi Hietanen vuosina 1998-2005. Vuoden 2006 alusta lähtien on päätoimittajana ollut Ansa Iivanainen.

Ammattijulkaisun perustamisen vaiheet

Yhdistyksen perustajajäsen Sirpa Asko-Seljavaara sanoi useaan kertaan yhdistyksen perustamisen jälkeisinä vuosina puheenjohtajalle ” teidän pitää nyt alkaa julkaista sitä Haava -lehteä, muuten yhdistyksen toiminta kuivuu alkuunsa!” Hallituksen pöytäkirjassa 5.3.1998 on merkintä "keskusteltu omasta jäsenlehdestä", mutta silloin hallituksessa ei oltu valmiita tekemään päätöstä. Hallitusta pelotti suuri työmäärä ja jäsenillä oli erittäin vähän kokemusta lehden teosta.  Lehden aiheuttamat kulut myös huolestuttivat. Hallituksen seuraavassa kokouksessa 17.4 1998 on kirjattu tarjousten pyytämisestä kolmesta kirjapainosta. Kilpailun jälkeen painopaikaksi valittiin Lahtelainen Ecapaino Oy. Paino huolehti lehden painamisesta ja postittamisesta jäsenille postitusyrityksen välityksellä. Tämän painopaikan valintaan vaikutti se, että yhdistyksen silloinen varapuheenjohtaja Opri Eronen asui Lahdessa ja hänet nimitettiin lehden vastaavaksi toimittajaksi. Yhteistyö sujui näin paremmin, kun vastaava toimittaja ja painopaikka olivat samalla paikkakunnalla.

Ammattijulkaisun nimeä pohdittiin innolla hallituksen keskuudessa. Lehden nimeksi ideoitiin erilaisia vaihtoehtoja. Kaikki nimiehdotukset liittyivät haavaan tai sen hoitoon kuten Haavanhoito, Granulaatio, Nekroosi ym. Hallituksessa käytiin läpi muiden Euroopan maiden vastaavien julkaisujen nimiä. Hyvin yleiseksi nimeksi osoittautui ”Haava”. Tanskan haavanhoitoyhdistyksen ammattijulkaisun nimi on ”Sår” ja se ilmestyy myös Ruotsissa. Niinpä hallitus lopulta päätyi yhtenäiseen linjaan eurooppalaisten haavanhoitoyhdistysten julkaisemien lehtien nimien kanssa. Suomen Haavanhoitoyhdistyksen hallitus päätti 3.9.1998 pitämässään kokouksessa, että Suomessa julkaistavan lehden nimeksi tulee yksinkertaisesti ja selkeästi ”Haava”. Lehdelle haettiin myös Helsingin yliopistolta ISSN numero, joka on 1456-3037.

Lehdelle perustettiin toimitusneuvosto, joka aluksi koostui hallituksen jäsenistä. Vuodesta 2002 lähtien toimitusneuvostoon on kuulunut hallituksen ja yhdistyksen jäseniä. Päätoimittajan lisäksi toimitusneuvostossa on 5-9 jäsentä.  Kokouksia on vuodessa kaksi ja muulloin toimitaan sähköpostin välityksellä. Päätoimittaja Helvi Hietasen lisäksi, toimitusneuvoston jäsen ja nykyinen päätoimittaja Ansa Iivanainen on kuulunut toimitusneuvostoon lehden ilmestymisestä lähtien.

Ensimmäinen numero

Haava ammattijulkaisun ensimmäinen numero ilmestyi marraskuussa 1998. Lehden pääkirjoittajana oli itseoikeutetusti professori Sirpa Asko- Seljavaara. Koska lehti ilmestyi loppuvuodesta, jäi se ensimmäiseksi ja ainoaksi numeroksi vuonna 1998. Lehteä painettiin rohkeasti 2000 kappaletta, jotta sitä voitaisiin jäsenistölle postittamisen lisäksi käyttää mainostamistarkoituksessa. Lehdessä oli sivuja 24.

Haava ammattijulkaisun ensimmäisen kannen luontokuvan kuvasi valokuvaaja Jukka Alstela ja kannen ulkoisen asun suunnitteli toimikunta ja ”heftan” kannen tekstien pohjaksi ideoi Opri Eronen. Yhdistyksellä ei ollut vielä tässä vaiheessa omaa logoa, joten kirjapainon kanssa suunniteltiin lehden nimen grafiikka.

Lehden kustannukset pyrittiin peittämään mainostamiskuluilla. Ensimmäisen lehden mainostajia olivat yhdistyksen perustamisesta lähtien olleet yritykset: Beiersdorf Oy, Fenno Medical Oy, ICF Group Oy, Johnson & Johnson, Mölnlycke Health Care Oy, Oy Napra Rehab Ab, Oriola Oy Sairaalaväline, Smith+Nephew Oy, Suomen 3M Oy, Tamro Medical Oy ja Terveydenhoitotuotteiden palvelukeskus Terttu Lilja Oy. Useiden yritysten nimet ja organisaatiot ovat nyttemmin muuttuneet.  Silloiset mainokset eivät olleet vielä kaikki värimainoksia ja mainosten koko sekä laatu vaihtelivat suuresti.

Lehden sisältö, artikkelit, ulkoasu ja teemat

Hallituksessa linjattiin lehden sisällöksi käytännön vinkkejä, tutkimuksia, teoriaa, tietoa hallituksen työskentelystä, koulutuksista ja konferensseista. Lisäksi hallitus linjasi, että jokaisena vuonna lehden kakkosnumero on Valtakunnallisten Haavapäivien teemanumero ja lehden pääkirjoitus on opintopäivien avaajan puheenvuoro.

Aluksi lehden sisältö koottiin hallituksen nimeämän lehden toimitusneuvoston voimin, jossa avusti toimistosihteeri Liisa Aspelin.  Kesäkuusta 1999 vuoden 2000 loppuun lehden teossa avusti viestintätoimisto Kaimaani Oy (Kaija Unhola ja Eeva Kankaanpää). Tämän jälkeen AndaMed Ky (Anne Knaster) oli mukana lehtien 1-3 / 2003 toimituksessa.  Tämän jälkeen lehden toimitus siirtyi päätoimittajalle ja toiminimi Harri Hietaselle. Vuoden 2004 toisesta numerosta lähtien lehden toimittamisesta on huolehtinut toiminimi Nezme (Aino-Kaija Merilehto). Nämä yritykset ovat huolehtineet myös mainosten ilmoitusmyynnistä.

Lehden artikkelit ovat vaihdelleet hoito- ja lääketieteellisistä artikkeleista, tutkimus- ja potilasselostuksista ja artikkeleiden refereistä matkakertomuksiin. Artikkelit ovat pääosin alkuperäisartikkeleita suomen kielellä. Muutamia mielenkiintoisia artikkeleita eurooppalaisista artikkeleista on saatu käännöslupa. Tällaisia artikkeleiden aiheita ovat olleet esimerkiksi Painehaavan riskiluokitusmittareita (Haava 2000: 3:24-27, Diabeettisesta jalasta (Haava 2002:1:28-33) ja Haavat taiteessa (Haava 2004:1:8-13). Ruotsin kielellä on julkaistu kolme artikkelia (Haava 2002: 3:34-35, 2003:2:24-25 ja Haava 2009:2:34-35) . Valtakunnallisista palovamma-asioista keskusteltiin parissa lehdessä (Haava 2002:4;41 ja 2002:3;29), mutta yleisesti ottaen artikkeleista tai lehden sisällöstä on käyty keskustelua erittäin vähän lehden palstoilla. Jäsenyrityksillä on mahdollisuus ollut tarjota omista tuotteistaan tehtyjä tutkimus- tai katsausartikkeleita ja esitellä uutuustuotteitaan.

Merkittäviä artikkeleita tiedonvälityksen kannalta ovat olleet painehaavojen, kivun ja säärihaavasuositusten esittelyt ja informaatio niistä. Painehaavaa koskevia artikkeleita on ylivoimaisesti eniten yksittäisissä numeroissa teemanumeron (4/1999) lisäksi. Painehaavoja koskevat artikkelit ovat käsitelleet riski- ja haavaluokituksia, ennaltaehkäisyä, paikallishoitoa, apuvälineitä ja kirurgista hoitoa sekä kongressien satoa.  Lehden 1/2001 välissä jaettiin jäsenistölle Suomen Sairaanhoitajaliiton julkaisemat käsinesuositukset. WUWHS:n julkaisema kipua koskeva konsensusdokumentti julkaistiin erikoispainoksena (Haava 4/2004).

Lehden teemat ovat olleet monipuolisia ja käsitelleet haavapotilasta ja hoitomenetelmiä sekä tutkimuksia erittäin laajasti.  Samalla teemalla olevia numeroita ovat olleet diabeettinen jalkahaava (2/1999 ja 2/2004 ja 1/2009) ja säärihaavapotilas (3/1999, 1/2000 ja 2/2005) sekä palovamma (1/2001 ja 1/2002). Erillisillä teemanumeroilla on pyritty huomioimaan erikseen avoterveydenhuolto (4/2004) ja lapset (1/2003). Haava-lehden teemanumeroista kautta aikojen on ollut kysytyin Haava-lehti 2/1999, jonka aiheena oli Diabeettinen jalkahaava. Lehden irtonumerot loppuivat jo samana vuotena.

Kannen toivottiin olevan esteettisesti houkutteleva ja neutraali. Kannessa oleva teksti kertoo ensi vilkaisulla mikä on lehden teema. Haava-lehden kansien kuvista on vastannut pääosin kahdeksan ensimmäistä valokuvaaja Jukka Alstela. Vuodesta 2006 lähtien kansikuvista on vastannut Martti Solismaa. Toimistoneuvosto päätti lehteä perustettaessa, että lehden kannet liittyvät sisältöön tai vuodenaikaan, jolloin lehti ilmestyy. Henkilökuvia eikä haavan kuvia haluta laittaa lehden kanteen.

Lehden vakiopalstat ovat olleet alusta lähtien pääkirjoitus, puheenjohtajan palsta, joka muuttui hallituksen terveiset palstaksi 1/2003 lähtien, koulutuskalenteri ja tällä haavaa. Kongressipalautteita on ollut vuodesta 1999 lähtien, Uutuuksia ja Testaa tietosi palstat ovat olleet lehdessä vuodesta 2001 lähtien, kuten myös Mikkelin ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun haavahoidon erikoistumisopinnot suorittaneiden nimet.

Jokaiseen lehteen on pyritty saamaan artikkeleita sekä lääketieteen että hoitotieteen asiantuntijoilta. Alkuvaiheessa artikkelien saanti oli vaikeaa ja toimituskunta kirjoitti silloin aktiivisesti lehteen. Tarkoituksena on julkaista käytännön haavanhoitovinkkejä ja potilastapauksia. Pyrkimyksenä on kehittää lehden sisältöä sekä ammatillisesti, jonka vuoksi artikkelit on lähetetty vertaisarvioijalle vuodesta 2004 lähtien.

Taitto ja painopaikka

Lehden taitosta ja painosta on vastannut vuosina 1998 – 2000 Lahdessa sijaitseva Eca-paino Oy. Vuosina 2001- 2003 lehden taitosta vastasi Mainostoimisto MG Mediagrafiikka Oy Helsingistä. Vuodesta 2004 lähtien lehteä on taittanut Zerren Design Oy:stä Jere Juutilainen, joka taittoi lehden jo Mediagrafiikka Oy:ssä. Lehden painopaikka on vuodesta 2001 lähtien ollut Nykypaino Oy, joka nykyisin on Vantaalla. Nykypaino Oy on huolehtinut myös lehden postituksesta.
Haava-lehden taitto ja paino kilpailutettiin vuonna 2012, jolloin taittajaksi valittiin Katriina Iho, Wirbel Oy:stä ja painopaikaksi Libris Oy Helsingistä. Libris toimii edelleen painopaikkana ja huolehtii myös lehden postituksesta ja taittajana toimii tällä hetkellä graafinen suunnittelija Piia Viikari Mäntyharjulta.

Lopuksi

Ammattijulkaisu on saanut jalansijaa muidenkin kuin jäsenistön keskuudessa. Vuosikertaa on tilattu mm. kirjastoihin, alan oppilaitoksiin, apteekkeihin ja sairaaloihin. Lehti on saanut hyvän vastaanoton lukijoiden keskuudessa. Palautetta lehdestä on kerätty kirjallisesti Haavapäivillä, joista on yhteenvetoa lehdissä  Haava 2000:4:28-30, Haava 2003:4:41-42, Haava 2007: 4:47 ja Haava 2010:2.

Merkittäviä Haava -lehden teemanumeroita on ollut useita; Ensimmäinen lehti (1/1998) sen ainutkertaisuuden vuoksi sekä Haava 4/2000, jossa on julkaistu artikkeli ”Yhdistyksen 5-vuotistaival”.  Haavanhoitajaksi auktorisoitumisesta ja siihen liittyvistä kriteereistä tiedotetaan vuosittain kolmannessa numerossa. Auktorisoidut haavahoitajat julkaistaan vuosittain Valtakunnallisten Haavapäivien yhteydessä ja sen jälkeen ilmestyvässä Haava –lehdessä. Tampereen  painehaava ja EWMAn kongressi  ovat olleet merkittäviä saavutuksia yhdistyksen taipaleella. Tampereen kongressin annista on lehdessä 4/2003 ja EWMAn kongressista on kerrottu Haava 3/2009.

Lehden ja yhdistyksen nimi on joskus aiheuttanut hauskoja mielleyhtymiä. Pyydettäessä kuittia kirjakaupassa haavanhoitoyhdistykselle, myyjä tokaisi, että ” Pitääkö joka puullakin (haapa?) olla oma yhdistyksensä?” Tästä johtuukin, että alkuvuosien lehdissä on useassa eri kohdin ollut sisältöä keventämässä ja koristamassa syksyinen haavan lehti.