Artikkelin kirjoitusohjeet

Artikkelin kirjoitusohjeet

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää HAAVA -lehteä. Lehti on ilmestynyt vuoden 1998 syksystä lähtien. Lehden painosmäärä on 3400 kpl. Yhdistyksellä on jäseniä noin 2800 eri terveydenhuollon ammattiryhmistä. Lehti sisältyy jäsenmaksuun, mutta sitä voi tilata erikseen vuosikertana. Lehteä on tilattu useisiin ammattikorkeakouluihin ja kirjastoihin sekä terveydenhuollon eri toimipisteisiin. Lehdessä julkaistaan haavanhoitoon liittyviä artikkeleita, tutkimusraportteja ja konferenssiterveisiä yms. Toimitusneuvosto arvioi kirjoitukset ja antaa tarvittaessa palautetta tai muutosehdotuksia ennen tekstin julkaisemista tai pyytää kahdelta aiheen alueen tuntevalta referee -arvion. Tekstin sisältö on kirjoittajan vastuulla eikä se edusta lehden tai yhdistyksen virallista kantaa. 

Tutkimukset noudattavat seuraavaa muotoa:

Johdanto / Tutkimuksen taustaa, käsitellään tutkimuksen taustoja viitaten aiemmin kirjoitettuihin artikkeleihin samasta aiheesta. Lisäksi johdannossa esitellään tutkimusongelma eli miksi tutkimus on tehty, mitkä asiat saivat kirjoittajat paneutumaan aiheeseen.

Tutkimuksen tarkoitus / Tutkimuksen hypoteesi ja tavoitteet, esitellään tutkimusongelma/ -tehtävät lyhyesti ja ytimekkäästi.

Tutkimusaineisto kuvataan tutkimusaineiston keräys, analysointi menetelmät, tilastotieteelliset menetelmät tai muut tutkimuksen tuloksien analysointiin käytetyt metodit.

Tulokset kuvataan tiivistetysti. Tulokset kappale voi jakaantua useisiin eri alaotsikoihin, riippuen tutkimuksen lähtökohdista.

Pohdintaa, yhteenveto edellä esitetyistä tuloksista sekä saatujen tulosten vertaamista aiemmin julkaistuihin vastaaviin tutkimuksiin. Pohdinta -kappaleessa myös otetaan kantaa kuinka saadut tulokset muuttavat vallitsevia hoitokäytäntöjä ja miten nykyisiä käytäntöjä tulisi muuttaa.

Kiitokset kappaleessa kirjoittajat ilmaisevat kiitoksensa tutkimukseen osallistuneille henkilöille, joita ei ole mainittu kirjoittajiksi.

Lähteet, artikkelin loppuun laitetaan lähdeluettelo Haava-lehden kirjoitusohjeiden mukaisesti.

Muut artikkelit noudattavat seuraavaa muotoa:

Otsikon tulee kertoa artikkelin keskeinen sisältö. Otsikon alle tulee kirjoittajan nimi, ammatti ja / tai virkanimike ja työpaikka.

Alkukappale eli ingressi herättää lukijan mielenkiinnon kertoen artikkelista olennaisimmat asiat ja johdattelee lukijan aiheeseen. Se ei kuitenkaan saa olla sisällysluettelo. Suositeltava pituus on 30–40 sanaa. Väliotsikoilla voi jaksottaa leipätekstin lukijan kannalta luettaviksi kokonaisuuksiksi. Teksti on selkeää suomenkieltä; vierasperäisiä sanoja, lyhenteitä ja pitkiä lauseita tulee välttää. Esimerkeillä havainnollistetaan käsiteltävää asiaa. Lääkkeistä ja haavanhoitovalmisteista suositellaan käytettävän geneerisiä nimiä esim. hydrokolloidi, jonka perään voi laittaa esimerkein tuotemerkkien nimiä sulkuihin. Esim. Hydrokolloidit (DuoDERM®). Leipäteksti kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla rivivälillä 1½ ja kirjain koolla 12.

Kuvat ja taulukot

Tekstiä voi elävöittää taulukoilla, kuvioilla ja kuvilla. Kuviksi sopivat valokuvat ja piirrokset, jotka tulee olla jpg- tai png-muodossa. Voit esittää myös toimituskunnalle toiveita artikkelia korostavan aineiston lisäämiseksi. Huolehdithan kuvamateriaalin tekijänoikeuksista. Julkaistavalla kuvalla tulee olla kuvan omistajan lupa.

Kirjallisuusluettelo

Leipätekstissä käytetyt lähteet tulee merkitä sulkeisiin. Tekstiviitteenä käytetään tekijän nimeä ja vuosilukua. Jos tekijöitä on enemmän kuin kaksi, kirjoitetaan vain ensimmäisen nimi ja sen perään lyhenne ym. Lähteet luetteloidaan artikkelin loppuun aakkosjärjestyksessä: sukunimi, etunimen alkukirjain, julkaisuvuosi, kirjan/artikkelin nimi, volyyminumero, lehdennumero, julkaisija/kustantaja, painopaikka ja sivunumerot.

Artikkelin ulkoasu

Lähetä artikkelin käsikirjoitus word-muodossa sähköpostin liitteenä. Pitkässä tekstissä väliotsikot ovat toivottuja. Lihavointeja ja kursivointeja ei tule tehdä valmiiksi. Toiveita jonkun asian korostamiseksi tai esim. väreiksi voit tehdä tekstin loppuun. Oikean reunan tasausta eikä tavutusta tarvitse käyttää.

Artikkelin kirjoittaja/kirjoittajat

Julkaistavan artikkelin yhteydessä esitellään artikkelin kirjoittajan/kirjoittajien oppiarvo/-arvot ja ammattinimike/-nimikkeet. Artikkelin kirjoittajan/kirjoittajien kasvokuvan (potretti) julkaiseminen on vapaaehtoista mutta toivottavaa.

Tiivistelmä

Voit tehdä halutessasi artikkelistasi lyhyen tiivistelmän englannin tai ruotsin kielellä.

Artikkelin toimitus toimitusneuvostolle

Artikkelit lähetetään Haavan päätoimittajalle sähköpostiosoitteeseen . Taitettu versio lähetetään kirjoittajalle nähtäväksi ja mikäli kirjoittaja ei kommentoi artikkeliaan, tulkitaan, että kirjoittaja hyväksyy artikkelinsa julkaistavaksi.

Vertaisarviointi

Haava-lehden toimitusneuvosto käyttää asiantuntijoita artikkelien arvioinnissa. Kirjoittaja saa arvioijalta palautteen, joka auttaa työstämään artikkelia lehteä varten.

Kirjoituspalkkiot

Haava-lehdessä julkaistusta artikkelista maksetaan 150 euroa/ensimmäinen sivu ja seuraavista sivuista 50 euroa/sivu. Kirjoituspalkkio maksetaan artikkelin julkaisun jälkeen ja palkkiolomake lähetetään kirjoittajan antamaan katuosoitteeseen.

Kirjoittajan kappale

Lehdestä postitetaan kirjoittajan kappale. Lisää artikkelin loppuun osoite, mihin kirjoittajan kappale postitetaan ja sähköpostisi mahdollista yhteydenottoa varten.

Artikkeleiden käyttöoikeus

Haavaan kirjoitetun artikkelin omistaa Haava-lehti. Jos kirjoittaja toivoo artikkelin julkaistavan jossain toisessa lehdessä, niin lupa julkaisuun tulee pyytää päätoimittajalta. Uudelleen julkaistava artikkeli tulee olla pdf-muodossa ja teksti: ”Julkaistu Haava lehdessä”.

Verkkolehti

Haava-lehti julkaistaan toistaiseksi sekä paperi- että nettiversiona. Yhdistyksen sivuilla (www.shhy.fi) julkaistavaa Haava-lehteä pääsee lukemaan vain yhdistyksen jäsenet kirjautumalla omilla tunnuksillaan järjestelmään. Kuvien päälle tullaan laittamaan vesileimoja poikittain, tekstinä HAAVA. Vesileima ei estä kuvan katselua, mutta se estää kuvan/kuvien kopioinnin. Mikäli kirjoittaja/kirjoittajat eivät halua artikkelinsa tulevan julkaistuksi nettiversiossa, tulee heidän ilmoittaa asiasta päätoimittajalle.

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry 11.2.2017